Over de vzw… ons verhaal

Als mama en meters van een peuter met een spierziekte besloten An-Katrien, Lies en Ellen einde 2018 om Alehoppa op te richten. Dit met als eerste doel om de schoolcarrière van kindjes die zich fysiek minder makkelijk kunnen verplaatsen in een normale school mee te faciliteren. We willen dit doen door kennis, hulpmiddelen en financiële middelen te helpen voorzien voor aanpassingen in (school)gebouwen. Op die manier willen we heel concreet drempels helpen wegwerken voor ieder kind dat zich omwille van een motorische beperking met een rolstoel of loophulp moet voortbewegen. Zo willen we deze kinderen net zoals elk ander kind de kans geven om zich cognitief en sociaal verder te ontwikkelen in een ‘normale’ schoolcontext, maar ook in hun vrijetijdsbesteding. Alleen op die manier zullen deze kinderen perfect kunnen participeren aan het schoolgebeuren en alle andere dagdagelijkse activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Meteen was de naam Alehoppa geboren : An-Katrien, Lies en Ellen voorzien Hulp en Ondersteuning voor een Perfecte Participatie van Andersmobiele kinderen.

Alehoppa

De vzw Alehoppa werd dan ook einde december 2018 formeel opgericht.

De concrete activiteiten waarmee de vzw in Vlaanderen haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

  • (Laten) analyseren van optimale mogelijkheden om (school)gebouwen maximaal toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen.
  • Ter beschikking stellen van hulpmiddelen om (school)gebouwen maximaal toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen
  • Behoefteanalyse, aankoop, organisatie en beheer van allerhande hulpmiddelen voor de realisatie de doelstellingen van de vzw
  • Het faciliteren van contacten tussen enerzijds personen op zoek naar gepaste hulpmiddelen voor kinderen met motorische beperkingen en anderzijds personen die deze hulpmiddelen niet langer nodig hebben en ter beschikking stellen.
  • Het opzetten en beheren van een ondersteunings-pool van mensen die zich willen  inzetten voor het doel van de vzw
  • Het opzetten van een netwerk voor informatie- en ervaringsuitwisseling tussen kinderen met een motorische beperking en hun naasten in de verschillende regio’s in Vlaanderen
  • Het organiseren van activiteiten om financiële ondersteuning te vinden voor de realisatie van het doel van de vzw.
  • Uitwerken, indienen en desgevallend beheren van projecten die bijdragen aan de realisatie van het doel van de vzw.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Maatschappelijke zetel: Fazantenlaan 13, 8200 Brugge
Ondernemingsnummer: 0716833859